fbpx

Hizmet Şartları

Hizmet Şartları

Online Reklam Sözleşmesi
( SİTEMİZDE İŞLEM YAPARAK ALICI SÖZLEŞMESİNİ OKUDUĞUNUZU, İÇERİĞİNİ ANLADIĞINIZI VE HÜKÜMLERİNİ KABUL ETTİĞİNİZİ, ONAYLADIĞINIZI KABUL VE BEYAN ETMİŞ OLUYORSUNUZ. )

1. Taraflar

İşbu https://www.rejital.com Alıcı Sözleşmesi, Rejital(Satıcı) ile www.rejital.com (Site) sitesinden kredi kartı bilgisini vermek, bankadan Satıcı’nın hesabına havale yapmak veya promosyonel alışveriş yapmak suretiyle ‘Site’ hizmetlerinden faydalanan müşteri (Alıcı) arasında ‘Alıcı’ nın www.rejital.com sitesinde işlem yapması anında veya işlem yapmak için ‘Satıcı’ ya ödeme yapması anında karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

‘Alıcı’, www.rejital.com sitesinde işlem yaptığında, işbu sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini kabul ettiğini ve onayladığını kabul ve beyan eder.

2. Tanımlar

Alıcı:
www.rejital.com adresinde ‘Satıcı’ tarafından satışa arz edilen mal ve/veya hizmetleri işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde kredi kartı bilgisini vererek, havale yaparak veya promosyon ile satın alan ‘müşteri’.

Satıcı:
www.rejital.com adresinde ‘Alıcı’lara yönelik olarak hukuken mülkiyetine haiz bulunduğu ve mülkiyeti üzerinde tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu mal ve/veya hizmetleri satışa arz eden ‘kuruluş’.

Site:
Rejital Bilişim sahipliğindeki elektronik ticaretin yapıldığı ve mal ve/veya hizmetlerin alınıp, satıldığı ve raporlandığı www.rejital.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi.

SiteHizmetleri (Kısaca ‘Hizmet’):
‘Site’ içerisinde ‘Satıcı’ tarafından kullanıma sunulan ve ‘Alıcı’ tarafından satın alınan değerlerdir. ‘Satıcı’, ‘Site’ içerisinde ortaya konulan ‘hizmet’lerinde dilediği zaman değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. ‘

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

İşbu sözleşmenin konusu, ‘Site’de sunulan hizmetlerin(Google Adwords, Facebook Reklam, Instagram Reklam), bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.
Talep Edilen Ürün Özellikleri (Anahtar Kelimeler, Reklamın Yayınlanacağı Saatler, Ülkeler, iller ve Talep Edilen Bütçe) https://www.rejital.com adresinde bulunan Talep Formunda Belirtilen İsteğe Göre Belirlenecek ve Alıcı Tarafından Doldurulan Bu Bilgiler Baz Alınacaktır.

4. Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, ‘Taraflar’ işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, ‘ Taraflar ‘ için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için ‘ Taraflar ‘dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. ‘Mücbir sebep’ terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları, Google Hesap İncelemeleri de dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve ‘ Taraflar ‘ın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

5. Hak ve Yükümlülükler

5.1. ‘Alıcı”nın Hak ve Yükümlülükleri
a)    ‘Alıcı’, ‘Site’nin hizmetlerinden faydalanırken ve ‘Site’deki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, ‘Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, sitede ve bu sözleşmede belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.

b)    ‘Alıcı’, ‘Satıcı’ nın yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içerisinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ‘Alıcı”lara ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple ‘Satıcı’ dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

c)    ‘Alıcı’lar ‘Site’ dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt ederler. ‘Satıcı’, ‘Alıcı’lar tarafından kendisine iletilen veya ‘Site’ üzerinden kendileri tarafından girilen bilgilerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgilerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

d)    Alıcı’lar, ‘Satıcı’nın yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

e)    ‘Alıcı’lar sitede sunulan ürün ve/veya hizmetlerin satın alınması ile ilgili işlemlerde öncelikle ‘Kredi’ satın almak zorundadırlar. ‘Alıcı’, ‘Kredi Satın Alma İşlemini Mail Order Formu kullanarak kredi kartı ile  ve havale yolu ile de gerçekleştirebilir. Havale ile yapılan ‘Kredi’ alımlarında ‘Alıcı’ ödeme yaptığını ‘Satıcı’ya bildirmekle yükümlü olduğunu kabul ve beyan eder. Kredi Kartı Mail Order Formu İle Ödeme Yapıldığında Ödemeye Herhangi Bir Sebepten Dolayı Bankanız Arcılığı İle yapılan İtiraz Halinde Google Corporation ile Rejital Bilişim Arsındaki İş Ortaklığı Zarar Görebileceği Gibi Satıcı Doğabilecek Maddi Ve Manevi Tazminat Hakkını Saklı tutar.  Alıcı firma talimatı olmadan mail order formlarından imza harici işlem yapılmayacaktır.
Alıcı Herhangi Bir Sebeple kendi el yazısı ile, kendi İmzası Bulunan Mail Order Formu Doldurarak Yaptığı Ödemelere İtiraz Etmeyeceğini Kabul, Taahüt ve Beyan Ettiğini Onaylamış Bulunmaktadır

f)    ‘Alıcı’, ‘Site’de ‘Satıcı’ tarafından satış için sergilenen ürün ve/veya hizmetleri, ‘(Google Adwords, Facebook Reklam, Instagram Reklam)kullanarak talep ettikten sonra, satın almayı kabul ve taahhüt eder.

g)    Herhangi Bir Koşulda Ödeme İadesi Talep Edilemez Ancak Talep edilen Hizmet Karşılığında Ödenen Ücrete Tekabül Eden Reklam Yayını Satıcı Tarafından Sağlanır.

h)    ‘Alıcı’, sergilenen herhangi bir ürün ve/veya hizmeti, ‘Kredi’sini kullanarak satın aldığında, ‘Site’de ürün ve/veya hizmet ile ilgili yapılan açıklamaları okumuş ve kabul etmiş sayılır. ‘Alıcı’ satın alma işleminden vazgeçemez. ‘Satıcı’nın her durumda ve aşamada satışı iptal etme hak ve yetkisi vardır.

j)    ‘Alıcı’ ve ‘Satıcı’ arasındaki alım-satım işlemi, ‘Alıcı’nın satın almak isteğini ‘Panel’i aracılığıyla ‘Satıcı’ya bildirdiği mal ve/veya hizmetin ‘Alıcı’ya sunulması ve hizmetin verildiğinin ‘Panel’i aracılığıyla ‘Alıcı’ya bildirilmesi veya ürünün ‘Satıcı’ tarafından ‘Alıcı’nın belirttiği adrese fiziki olarak teslimi ile ‘Kredi’sinden mal ve/veya hizmet bedelinin kesilmesidir.

6. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme
İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir ve bunlara uygun olarak yorumlanacaktır. Taraflar işbu Sözleşmeden doğan veya Sözleşme ile bağlantılı olan bütün ihtilaf veya uyuşmazlıklarda Türkiye’de Uşak Mahkemelerinin ve İcra Dairelerinin münhasır yargı yetkisine tabi olmayı kabul ederler.